Меню

Гаранционни условия климатична техника

Вносителят, Ви дава гаранция за качеството на закупеното изделие съгласно Закона за защита на потребителите, всички задължителни стандарти и съобразно условията, изложени по-долу. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация, през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработката или некачествени материали и компоненти.

Климатичната техника не е стандартна битова техника, която да включите в контакта и тя да започне да функционира. В повечето случаи е изградена от два, три и повече различни агрегата, тя има и специфичен начин на монтаж и поддръжка.
Чрез вносителя и сервиза, всеки агрегат има 24 месеца срок на гаранция. В случай, че се извършва ежегодна техническа профилактика, срока на гаранция може да бъде удължен до 36 месеца  За да бъде валиден пълният срок на гаранционно обслужване, е необходимо представянето на фискален касов бон за извършени годишни профилактики.
Вносителят и сервизът не носят никаква Гаранционна отговорност относно избора на мощност, свързването на агрегатите в климатична система и използваните материали при изграждането и. Изграждането и поддържането на климатичната система е задължение на организацията или лицата, извършили монтажа.
Пълният гаранционен срок се постига при извършена ежегодна сервизна проверка при навършване на 1 година от датата на монтажа. Сервизната проверка се заявява и се заплаща от клиента по цена на сервизната база, тя не е обект на безплатно гаранционно обслужване.
Гаранционни условия:

 1. Гаранцията е валидна само на територията на Република България
 2. Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липса на съответстия на потребителската стока с договора за продажба.

Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача и монтажника, подписа на клиента. Годишната профилактика се провежда редовно.
ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно и непълно попълнени гаранционни карти, както и увредени такива, са невалидни.

 1. Гаранционния срок започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 3 (три) месеца от датата на закупуване.
 2. Тази гаранция не се отнася за:
  1. Текуща поддръжка (например почисване на прах или лед).
  2. Дистанционно управление, пластмасовите и стъклените части, намиращи се по външните стени на уреда, външни свързващи кабели и тръби, и други принадлежности и аксесоари.
  3. Козметични повреди по външната страна на корпуса, както и за нормалното износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормална (предписана) експлоатация.
 3. В случай на ремонт:
  1. Гаранционния срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.
  2. Вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
  3. В случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
  4. Срокът за извръшване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимални период е 7 дни от датата на получаване на дефектиралата част, но не повече от 30 дни от датата на приемане в сервиз.
 4. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
  1. Монтаж от неоторизирани лица и фирми.
  2. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
  3. Когато има несъответствие между данните в документите у самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
  4. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
  5. Когато капацитета на изделието не отговаря на обема и вида на помещението, където е монтирано (неправилно оразмеряване).

Оторизираните монтажни центрове са длъжни да следят за правилното назначение (по таблици, предоставени от производителите и вносителите) на климатизаторите за всеки конкретен обект. При констатирани нарушения в определянето на мощността, монтажния център, извършил инсталацията, както и търговската фирма, извършила продажбата, носят материална отговорност по възстановяването на евентулано възникнал дефект по време на гаранционния срок. При изрично желание от стана на клиента да закупу климатизатор, с по-малка от необходимата мощност гаранционната карта не се попълва и машината не е предмет на безплатно гаранционно обслужване.

 1. Когата повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течност, прах в голяма степен, инсекти и насекоми и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
 2. Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.) при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от съответната застраховка.
 1. Климатизаторът не е напълно ефективен и работи с по-малък КПД в следните случаи:
  1. Висока влажност />80%/ на вътрешната или външна околна среда /от-5С до +5С/, както и в близост до водни басейни.
  2. При температури, по-ниски или по-високи от нормално предвидените за дадения модел.
  3. При отворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран.
  4. При непочистени филтри на вътрешното тяло.
  5. Когато не са взети под внимание характерните особености на помещeнието-предназначение, изложение, остъкляемост, топлоизолация, наличие на вентилация, етажност и др.
  6. За да се постигне зададената температура, климатика трябва да работи 24 часа, като препоръчителната температура в режим на отопление е 25С-28С, за да се предотврати заледяването на външното тяло при минусови температури.
 2. Никой търговец няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията на тази гаранция.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

Извадка из Закона за защита на потребителя:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ак отова е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) потребителската стока несъответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с догово разапродажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените в следствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира завъзстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката,  когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не можеда претендира за разваляне на договора, ако не съответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки